Obchodní podmínky

S obchodními podmínkami souhlasíte vytvořením objednávky. V případě jejich porušení bude vymáhána způsobená škoda.

Ivo Tomeček

IČ: 41038223Vaníčkova 13
747 06, Opava
Česká Republika
chci@foliaky.cz


Zrušení objednávky

Objednávku máte možnost stornovat do 2 hodin po objednání zasláním e-mailu na adresu info@foliaky.cz.

V případě, že chcete z nějakého důvodu objednávku stornovat i po uplynutí této doby, volejte na telefonní číslo +420 553 797 066 a ujistěte se, že zboží ještě nebylo odesláno dodavatelem. Nevyzvednutí objednaného zboží je považování za porušení těchto podmínek.

Dodací podmínky

Dostupná dodací doba uvedená u zboží je orientační. Skutečná doba je závislá na aktuálních možnostech dodavatelů. Zboží zasíláme firmou PPL v nejbližším možném termínu. Zásilku obdržíte v pracovních dnech, přímo na adresu uvedenou v objednávce. Před odesláním zásilky budete telefonicky kontaktováni. V případě delší dodací lhůty Vás budeme informovat.

Potvrzení záruky

Ke každé objednávce zasíláme fakturu (paragon) - daňový doklad, a pokud je výrobcem nebo dovozcem zboží dodáván, i záruční list. Záruční list může být v souladu se zákonem nahrazen fakturou. Na všechno námi dodávané zboží je záruční lhůta 24 měsíců. Záruka na zakoupené zboží je nepřenosná. Poštovné (pokud není uvedeno jinak) vždy hradí odesílatel.

Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčíte jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):
- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Mimosoudní řešení sporů

V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt zejména na k tomu určených stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím obecného on-line formuláře.